13_11.02_17/18 Königberghorn 1.621 m10,1 / 11.498

Autor: Reinhard Haslauer
Datum: 11.02.2018
Saison: 17/18
Gebiet: Osterhorngruppe

Neuen Kommentar hinzufügen
Max Damberger15.02.2018

Woasst Andi, i glaub der Reinhard is unter de Bergleut' gangen und tuat am Königsberghorn Bitcoins schürfen ...

Andreas Zauhar zu R5OEmN1hQOOU...13.02.2018

A neie Verschlüsselung .....%uD83D%uDE06%uD83D%uDE06

:-)